صحیفه سجادیه

 

در ستایش خداوند متعال

دعای اول «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ چون حضرت «امام سجاد»(ع) به دعا برمی خاست به حمد خداوند عزوجل می پرداخت و می گفت: «حمد خدائى را كه اوّل همه آثار هستى اوست و قبل از او اوّلى نبوده، و آخر است بى‏آنكه پس از او آخرى باشد...»(25:43)


برای درود بر رسول الله(ص)

دعای دوم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ «امام سجاد»(ع) بعد از ستایش خداوند، به حضرت پیامبر اعظم (ص) درود می فرستادند: «سپاس خدايى را كه بر ما منّت نهاد به وجود محمّد (ص) در ميان امّت‏هاى گذشته و قرون سپرى شده...»(10:55)


طلب رحمت بر حاملان عرش و فرشتگان

دعای سوم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ حضرت در طلب رحمت بر حاملان عرش و تمام فرشتگان مقرب می فرمود: «پروردگارا و حاملان عرشت كه از تسبيح تو سست نمى‏شوند، و از تقديست ملول نمى‏گردند، و از عبادتت وانمى‏مانند...»(17:38)


دعا بر آنان که به پیامبران ایمان آورده اند

دعای چهارم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ «امام سجاد»(ع) بر پیروان پیغمبران و ایمان آورندگان به ایشان درود می فرستاد و می فرمود: «پروردگارا، و پيروان انبياء و تصديق كنندگان ايشان از مردم روى زمين كه تصديقشان از عمق قلب بود آنهم به وقتى كه دشمنان به جهت معارضه در مقام تكذيب آنان برآمدند، ولى مؤمنان به سبب حقايق ايمانيه مشتاقانه به انبياء روى آوردند...»(14:36)


دعا برای خود و نزدیکانش

دعای پنجم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ دعای «امام سجاد»(ع) در حق خود و دوستانشان: «اى كسى كه شگفتى‏هاى عظمتت پايان بردار نيست، بر محمد و آلش درود فرست، و ما را از الحاد و لغزش در عظمتت بازدار، اى آن كه دوران فرمانروائيت را نهايت نيست،...»(13:43)


دعا به وقت صبح و شام

دعای ششم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ دعای حضرت به وقت صبح و شام: «سپاس خداى را كه به نيروى خود شب و روز را آفريد، و به قدرتش ميان آن دو تفاوت قرار داد، و براى هر يك حدّى محدود و زمانى مشخص نهاد...»(23:45)


دعا حضرت هنگام رنج و اندوه

دعای هفتم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ دعای امام زین العابدین(ع) هنگامی که اتفاق مهمی برایش می افتاد یا رنج و اندوهی دست می داد: «اى كسى كه گره هر سختى به دست تو گشوده شود، و اى كه تندى شدائد به عنايتت مى‏شكند، ای که راه بیرون شدن از تنگی و رفتن به سوی آسایش از تو خواسته شود...»(9:43)


پناه بردن به خدا از کارهای ناپسند

دعای هشتم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ دعای حضرت در پناه بردن به حق از ناملایمات، اخلاق سوء و کارهای ناپسند: «خدایا به تو پناه می آورم از طغیان آز، و تندی خشم و چیره گی حسد، و سستی صبر، و کمی قناعت، و بدی اخلاق...»(8:09)


شوق به آمرزش

دعای نهم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ دعای حضرت در طلب مغفرت و شوق به آمرزش: «پروردگارا بر محمد و آلش درود فرست, و ما را به سر منزل توبه که محبوب توست برسان، و از پافشارى بر گناه كه نمى‏پسندى دور ساز...»(7:38)


پناه بردن به خداوند عزوجل

دعای دهم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ «خدايا، اگر بخواهى بر ما ببخشى از سر فضل مى‏بخشى، و اگر بخواهى ما را به عذاب مبتلا كنى از سر عدل مبتلا مى‏كنى، الهى به رسم احسان، عفوت را نصيب ما كن...»(7:12)


طلب عاقبت به خیری

دعای یازدهم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ دعای «امام سجاد»(ع) در طلب عاقبت به خیری: «اى كه يادت يادكنندگان را شرف است، و شكرت شكرگزاران را كامروايى است، و اى كه فرمانبرداريت براى فرمانبرداران نجات و رهائى است، بر محمد و آلش درود فرست، و دلهاى ما را به ياد خودت از هر ياد، مشغول دار...»(6:54)


دعا در اعتراف به گناه

دعای دوازدهم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ دعای «امام سجاد»(ع) در اعتراف به گناه و بازگشت به سوی حق: «پروردگارا سه خصلت مرا از اينكه چيزى از تو بخواهم بازمى‏دارد، و يك خصلت مرا به درخواست از تو ترغيب مى‏كند، آن سه عبارت است از امرى كه به آن فرمان داده‏اى و من در انجامش كندى كردم، و كارى كه مرا از آن نهى نمودى و به سويش شتافتم، و نعمتى‏كه به‏من بخشيدى ولى در شكر گزاريش كوتاهى كرد...»(20:55)


طلب حاجت ها از خداوند

دعای سیزدهم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ دعای «امام سجاد»(ع) در طلب حوائج از خداوند متعال: «پروردگارا، اى نهايت مطلب حاجات، و اى كسى كه رسيدن به تمام خواسته‏ها در دست توست، و اى آن كه نعمتهايت را به بها نمى‏فروشى...»(17:27)


دادخواهی از ستمگران

دعای چهاردهم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ «اى آن كه اخبار شكوه‏كنندگان بر تو مخفى نيست، اى آن كه سرگذشت ستمديدگان نزد تو نيازى به شهادت شاهدان ندارد، اى آن كه دوران رسيدن يارى تو به ستمديدگان نزديك است...»(14:22)


دعا به وقت بیماری

دعای پانزدهم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ دعای «امام سجاد»(ع) هنگام بیماری یا روی آوردن اندوه و بلا: «خدايا، تو را سپاس بر نعمت تندرستى بدن كه همواره و پيوسته از آن برخوردار بودم، و سپاس تو را بر آن بيمارى كه در جسمم پديد آورده‏اى، اى خداى من نمى‏دانم كه كدام يك از اين دو حال براى شكر به درگاهت سزاوارتر است؟...»(9:21)


دعا در طلب بخشش و آمرزش

دعای شانزدهم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ دعای «امام سجاد»(ع) در طلب بخشش و آمرزش گناهان: «خدايا، اى كه گناهكاران به رحمتت فريارسى مى‏كنند، و اى كه بيچارگان به يادآورى احسانت پناه مى‏برند، اى كه خطاكاران از بيم تو به شدت گريه مى‏كنند...»(30:29)


وقتی نام شیطان برده می شد

دعای هفدهم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ چون نام شیطان برده می شد «امام سجاد»(ع) این دعا را می خواند: «خدايا، به تو پناه مى‏بريم از فتنه‏انگيزيهاى شيطان رانده شده، و از حيله و مكرهاى گوناگونش، و از تكيه كردن به آرزوها و وعده‏ها و فريب او و درافتادن به دامهايش، و از طمع بستن او به گمراه كردن ما از راه بندگيت، و خوار ساختن ما به عصيان و نافرمانيت...»(17:11)


وقتی خطری از او می گذشت

دعای هجدهم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ دعای «امام سجاد»(ع)وقتی خطری از او رفع می شد یا حاجتش زودتر برآورده می گشت: «خدايا، تو را سپاس بر خوبى سرنوشتى كه مقدّر فرموده‏اى، و بر بلايى كه از من گرداندى، پس نصيبم را از رحمتت در اين عافيت دنيايى كه به من ارزانى داشتى منحصر مكن...»(4:11)


طلب باران پس از خشکسالی

دعای نوزدهم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ دعای «امام سجاد»(ع) به وقت طلب باران پس ار خشکسالی: «خدايا، ما را به باران سيراب ساز، و رحمتت را بر ما بگستران به باران بسيار از ابرى كه براى رويانيدن گياه شگفت‏انگيز در همه آفاق روان گشته، و بر بندگان خود با به‏بار آمدن ميوه منّت گذار...»(9:01)


در مکارم اخلاق و اعمال پسندیده

دعای بیستم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ دعای «امام سجاد»(ع) در مکارم اخلاق و اعمال پسندیده: «اخدايا بر محمد و آلش درود فرست، و ايمانم را به درجه كامل‏ترين ايمان رسان، و يقينم را برترين يقين گردان، و نيتم را به بهترين نيت‏ها منتهى ساز، و كردارم را به بهترين كردارها تبديل كن...»(44:25)


وقتی امری او را اندوهگین می ساخت

دعای بیست و یک «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ وقتی امری «امام سجاد»(ع) را اندوهگین می ساخت و خطاها او را نگران می کرد، حضرت این دعا را می خواند: «الهى اى كفايت كننده تنهاى ناتوان، و اى نگهبان از حادثه ترسناك خطاها مرا به تنهايى كشانده و يار و ياورى با من نيست...»(23:07)


به وقت سختی و دشواری در کارها

دعای بیست و دوم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ دعای «امام سجاد»(ع) در هنگامی که سختی و دشواری در کارها روی می داد: «خداوندا مرا مكلّف به تكليفى ساخته‏اى كه خودت از من به آن كار تواناترى، و قدرتت بر آن و بر من بيش از قدرت من است، پس چنانم كن كه موجب رضاى تو از من باشد...»(20:03)


به وقت طلب عافیت و شُکر آن

دعای بیست و سوم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ دعای «امام سجاد»(ع) در هنگامی که عافیت و شُکر آن را از خداوند طلب می نمود: «خداوندا بر محمد و آلش درود فرست، و لباس عافيت بر من بپوشان، و سراپايم را به عافيت فراگير، و به عافيت محفوظم دار، و به عافيت گراميم دار، و به عافيت بى‏نيازم كن...»(15:00)


دعا برای پدر و مادر

دعای بیست و چهارم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ دعای «امام سجاد»(ع) برای پدر و مادرشان که برهر دو درود باد: «خداوندا بر محمّد بنده و فرستاده‏ات و بر خاندان پاكش درود فرست، و آنان را به بهترين درودها و رحمت و بركات و سلام خود مخصوص گردان...»(19:01)


دعا برای فرزندان

دعای بیست و پنج «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ دعای «امام سجاد»(ع) درباره فرزندانشان که برآنان درود باد: «خداوندا بر من منّت گذار به بقاى فرزندانم، و به شايسته نمودن ايشان براى من، و به برخوردارى من از آنان. خداوندا عمر آنان را براى من طولانى گردان، و بر ايّام زندگى‏شان براى من بيفزا، و خردسالشان را برايم تربيت كن...»(19:58)


دعا برای همسایگان و دوستان

دعای بیست و ششم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ دعای «امام سجاد»(ع) در حق همسایگان و دوستانش هنگامی که ایشان را یاد می فرمود: «بارخدايا بر محمد و آلش درود فرست، و مرا در رابطه با رعايت حق همسايگان و دوستانم كه به حق ما معرفت دارند، و با دشمنان ما در ستيزند به بهترين صورت يارى فرما...»(8:10)


دعا برای مرزداران

دعای بیست و هفتم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ دعای «امام سجاد»(ع) برای مرزداران: «خداوندا بر محمد و آلش درود فرست، و سرحدّات و مرزهاى مسلمانان را به عزّتت پاس‏دار، و نگهبانان مرزها را به قوّتت تأييد كن، و عطاياى ايشان را به توانگرى بى‏پايانت سرشار ساز...»(34:15)


برای پناه بردن به خدا

دعای بیست و هشتم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ دعای «امام سجاد»(ع) به وقت پناه بردن به خدای عزوجل: «بارخدايا به بريدنم از غير و پيوستنم به تو خود را از هر شائبه خالص كردم، و با تمام وجود به تو رو آوردم، و از آن كه نيازمند به عطاى توست روى گرداندم، و درخواست خود را از طرف آن كه از فضل تو بى‏نياز نيست گرداندم...»(8:00)


وقتی روزی بر حظرت تنگ می شد

دعای بیست و نهم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ وقتی روزی بر «امام سجاد»(ع) تنگ می شد، حضرت این دعا را می خواندند: «خدايا، ما را در روزيهامان به بدگمانى، و در مدت زندگى به آرزوهاى دراز آزموده‏اى، تا جائى‏كه روزيهاى تو را از روزى‏خواران خواستيم، و به آرزوى عمر طولانى در عمر سال‏خوردگان طمع بستيم...»(5:43)


طلب یاری از خدا برای پرداخت وام

دعای سیم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ دعای «امام سجاد»(ع) در یاری خواستن از خدا برای پرداخت وام: «خداوندا بر محمد و آلش درود فرست، و مرا عافيت بخش از وامى كه آبرويم را بريزد، و ذهنم را پريشان كند، و فكرم را پراكنده سازد، و شغلم در علاج و چاره آن به طول انجامد...»(8:17)


برای ذکر توبه و توفیق آن

دعای سی و یکم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ دعای «امام سجاد»(ع) در ذکر توبه و درخواست توفیق آن از پروردگار: «خدايا، اى كسى كه توصيف واصفان وصفت نتوان كرد، و اى كسى‏كه اميد اميدواران از تو فراتر نرود، و اى كسى‏كه پاداش نيكوكاران نزد تو ضايع نگردد، و اى آن كه ترس عبادت كنندگان به تو منتهى شود...»(37:00)


دعا پس از نمازشب

دعای سی و دوم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ دعای «امام سجاد»(ع) برای خود پس ار فراغ از نمازشب در اعتراف به گناه: «پروردگارا، اى دارنده ملك ابدى و جاويد، و سلطنت دست‏نايافتنى بدون سپاه و دستياران، و عزّت باقى كه با گذشت روزگاران و سالهاى گذشته، و زمانها و روزهاى سپرى شده باقى است...»(36:02)


طلب خیر از خداوند

دعای سی و سوم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ دعای «امام سجاد»(ع) برای طلب خیر از خداوند عزوجل: «خداوندا از تو به سبب دانشت(كه به همه چيز آگاهى) درخواست خير دارم، پس بر محمد و آلش درود فرست، و در حقّم به خير حكم كن، و شناخت آنچه را كه برايمان اختيار كردى به ما الهام فرما...»(6:17)


دعا به وقت گرفتاری

دعای سی و چهارم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ وقتی برای «امام سجاد»(ع) گرفتاری پیش می آمد یا کسی را به رسوایی معصیت گرفتار می دید این دعا را می خواند: «خداوندا سپاس تو را كه مى‏دانى و پرده مى‏پوشى، و آگاهى و درمى‏گذرى، زيرا هر كدام از ما به ارتكاب زشتيها برخاسته و رسوايش ننمودى و به اعمال ناروا دست زده و او را مفتضح نكردى...»(7:19)


دعا در مقام رضا

دعای سی و پنجم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ دعای «امام سجاد»(ع) در رضا به قضای الهی وقتی به دنیاداران می نگریست: «سپاس خداى را به عنوان رضا خشنودى به حكمش، گواهى مى‏دهم كه خداوند معيشت بندگانش را به‏آيين عدالت تقسيم كرد، و بر تمام مخلوقاتش راه فضل و احسان پيش گرفت...»(6:20)


هنگام دیدن ابر، برق و شنیدن رعد

دعای سی و ششم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ «امام سجاد»(ع) هنگامی که ابرمی دیدند و هنگام مواجه شدن با رعد و برق این دعا را می خواندند: «خداوندا، همانا اينها دو نشانه از نشانه‏هاى تو، و دو خدمتگزار از خدمتگزاران تو اند كه در مقام فرمان بردنت به رحمتى سودمند يا عقوبتى زيان‏بخش مى‏شتابند...»(9:50)


دعای امام در شُکر

دعای سی و هفتم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ دعای «امام سجاد»(ع) در اعتراف به تقصير از اداى شكر: «خداوندا كسى در مسئله شكر به حدّى نمى‏رسد مگر آنكه احسان ديگر تو او را به شكرى ديگر ملزم مى‏كند، و از طاعتت به اندازه‏اى دست نمى‏يابد – گرچه بكوشد- جز اينكه در برابر آنچه شايسته فضل توست مقصّر است...»(19:05)


پوزش از مظلمه مردمان

دعای سی و هشتم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ دعای «امام سجاد»(ع) در پوزش خواهی از حقوق مردم و کوتاهی در بجا آوردن حق ایشان: «بار خدايا به پيشگاهت عذر خواهم در حق ستمديده‏اى كه در حضور من بر او ستم رفته و من ياريش ننمودم، و از احسانى كه در حقّم شده و شكرش را بجا نياورده‏ام، و از بد كننده‏اى كه از من پوزش خواسته و عذرش را نپذيرفته‏ام..»(5:34)


طلب آمرزش و رحمت

دعای سی و نهم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ دعای «امام سجاد»(ع) در طب عفو و رحمت: « پروردگارا بر محمد و آلش درود فرست، و شهوتم را از هر حرامى درهم شكن و ميل شديد مرا از هر معصيتى بگردان، و مرا از آزار كردن هر مؤمن و مؤمنه و مسلم و مسلمه‏اى بازدار...»(17:19)


دعا هنگام یاد مرگ

دعای چهلم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ هنگامی که خبر مرگ کسی را به «امام سجاد»(ع) می دادند یا ایشان از مرگ یاد می کردند این دعا را می خواندند: «بار خدايا بر محمد و آلش درود فرست، و ما را از آرزوى دراز نگاهدار، و آرزوها را با عمل راستين بر ما كوتاه كن، تا به پايان بردن ساعتى را از پى ساعتى، و دريافتن روزى را به دنبال روزى، و پيوستن نفسى را به نفسى، و رسيدن گامى را به گامى آرزو نكنيم...»(07:30)


درخواست پرده پوشی بر گناه

دعای چهل و یکم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ دعای «امام سجاد»(ع) هنگام درخواست پرده پوشی و حفظ از گناه: «پروردگارا بر محمد و آلش درود فرست، و بستر كرامت خود را برايم بگستران، و به آبشخورهاى رحمتت در آور، و در قلب جنّت خود جايم ده، و مرا به راندن از خويش خوار مكن، و به نوميدى از خود محروم منما...»(4:59)


دعا هنگام ختم قرآن

دعای چهل و دوم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ دعای «امام سجاد»(ع) هنگام ختم قرآن: «خدايا تو مرا بر به پايان رساندن تلاوت كتابت كه روشنگر راه حياتش نازل كردى يارى دادى، و آن را بر هر كتاب نازل شده از جانب خود گواه و شاهد قرار دادى، و بر هر سخنى كه برخوانده‏اى برترى دادى، و فرقانش كردى كه به وسيله آن بين حلال و حرامت جدايى اندازد...»(35:19)


دعا هنگام دیدن ماه نو

دعای چهل و سوم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ دعای «امام سجاد»(ع) هنگام نگریستن به ماه نو: «اى آفريده مطيع، اى - رونده كوشا و شتابان، اى رفت - و آمد كننده در منازل معين شده، اى متصرف در چرخ گردان تدبير، ايمان آوردم به آن كس كه به سبب تو تاريكيها را روشن كرد...»(10:02)


دعای فرا رسيدن ماه رمضان

دعای چهل و چهارم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ دعای «امام سجاد»(ع) هنگامی که ماه مبارک رمضان فرا می رسید: «سپاس خدا را كه ما را راهنما به سپاس خود شد، و شايسته آن نمود، تا از شكرگزاران احسان او گرديم، و به ما بر اين كار پاداش نيكوكاران بخشد...»(28:40)


دعای وداع با ماه رمضان

دعای چهل و پنجم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ «امام سجاد»(ع) هنگام وداع با ماه مبارک رمضان این دعا را می خواندند: « اى خدايى كه در برابر احسان به بندگان پاداش نخواهى، و از عطا و بخشش پشيمان نمى‏گردى، اى كسى كه مزد بنده خود را بيش از عمل او مى‏دهى، نعمتت بى استحقاق به بندگان رسد...»(54:55)


دعای روز عید فطر و جمعه

دعای چهل و ششم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ «امام سجاد»(ع) در روز فطر، بعد از نماز عید(و نیز روزهای جمعه) رو به قبله می ایستادند و این دعا را می خواندند: «اى آن كه رحم مى‏كنى بر آن كه بندگان بر او رحم نمى‏كنند، و اى كسى كه مى‏پذيرى كسى را كه شهرها نمى‏پذيرندش، و اى كسى كه اهل حاجتمندان خود را خوار نمى‏كنى، و اى كسى كه اصراركنندگان را نااميد نمى‏نمايى...»(20:12)


دعای روز عرفه

دعای چهل و هفتم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ دعای «امام سجاد»(ع) در روز عرفه: «سپاس خداى را كه پروردگار جهانيان است، بار خدايا تو را سپاس اى پديد آورنده آسمانها و زمين، اى صاحب جلال و بزرگوارى، اى ربّ ارباب، و معبود هر معبود و آفريننده هر آفريده، و وارث هر چيز...»(1:39:35)


دعای روزعيد قربان و جمعه

دعای چهل و هشتم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ دعای «امام سجاد»(ع) در روز عرفه: « خداوندا اين روزى با بركت و ميمون است، و مسلمانان در هر جاى زمين تو در آن اجتماع دارند، سؤال‏كننده، و خواهنده، و اميدوار و ترسنده حضور دارند، و تو ناظر در حوائجشان هستى...»(35:52)


دفع نيرنگ دشمنان

دعای چهل و نهم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ دعای «امام سجاد»(ع) برای دفع حیله دشمنان و ردّ آزار آنها:«بارالها، هدايتم فرمودى ولى به كارهاى پوچ پرداختم، و پندم دادى اما سنگدل شدم، و بهترين نعمت به من دادى و نافرمانى كردم، سپس به زشتى گناه آگاهم فرمودى و از آنم بازداشتى و من از آن آگاه شدم، پس از تو آمرزش خواستم و از من درگذشتى، ولى به گناه بازگشتم و تو پوشاندى...»(23:29)


دعا در خوف از خداوند

دعای پنجاهم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ دعای «امام سجاد»(ع) در خوف از خدای تعالی: «خدايا تو مرا درست اندام و موزون ساختى، و در كودكى پروردى، و روزيم را متكفّل شدى. بارالها من در كتابت كه نازل كرده‏اى و در آنچه بندگانت - را به آن بشارت داده‏اى يافته‏ام كه فرموده‏اى: (اى بندگان من كه در حق خود اسراف كرده‏ايد از رحمت خدا نااميد مشويد زيرا خداوند همه گناهان را مورد مغفرت قرار مى‏دهد)...»(11:34)


در تضرّع و فروتنى

دعای پنجاه و یکم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ دعای «امام سجاد»(ع) در تضرع و اظهارخاکساری در بارگاه حق: «خداوندا تو را مى‏ستايم - و تو سزاوار سپاسى - در برابر احسانت به من، و فراوانى نعمتهايت بر من، و عطاى بزرگت به نزد من، و بر رحمتى كه مرا به آن فضيلت دادى، و نعمتى كه بر من فراوان فرمودى...»(19:04)


در اصرار ورزیدن بر دعا

دعای پنجاه و دوم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ دعای «امام سجاد»(ع) در پافشاری بر خواهش از خداوند: « اى خدائى‏ كه در آسمان و زمين چيزى بر تو پوشيده نيست، و چگونه اى خداى من بر تو پوشيده باشد آنچه تو خود به وجود آورده‏اى؟، و چگونه شمار آنچه را خود ساخته‏اى نداشته باشى؟ يا چگونه از تو پوشيده باشد آنچه را تو تدبيرش مى‏نمايى؟..»(16:00)


دعا در تواضع و فروتنی

دعای پنجاه و سوم «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ دعای «امام سجاد»(ع) در اظهار تواضع و فروتنی در پیشگاه پروردگار متعال: «خداوندا، گناهانم مرا از گفتار بازداشته، و رشته سخنم از هم گسيخته، پس براى زشتيم حجّتى ندارم، به اين جهت اسير بليّت خود، و گروگان عمل خويش، و سرگردان در خطا، و سرگشته از مقصد...»(8:20)


دعا برای زدودن اندوهها

دعای پنجاه و چهارم(آخر) «صحیفه سجادیه» با صدای «آقای علوی» و ترجمه گویای «آقای ریاحی»؛ دعای «امام سجاد»(ع) برای برطرف شدن غم و اندوه: «اى زداينده اندوه و برطرف كننده غم، اى رحمن دنيا و آخرت و رحمت آورنده در دو دنيا، بر محمد و آلش درود فرست، و اندوه مرا برطرف ساز، و غم دلم را بزداى، اى يگانه، اى يكتا، اى بى‏نياز، اى كسى‏كه نزاده‏اى و زائيده نشده‏اى، و كسى همتاى حضرت تو نيست...»(10:35)


منبع: تبیان